ODBORNÉ SEMINÁRE A PROJEKTY

AKTUÁLNY VÝVOJ NA SVETOVÝCH FINANČNÝCH TRHOCH

BEZPEČNOSTNÝ MANAGEMENT

BANKOVÁ BEZPEČNOSŤ

PROJEKTY ZAMERANÉ NA BEZPEČNOSŤ DETÍ A MLÁDEŽE

SEMINÁRE PRE SÚKROMNÉ BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY

Vzdelávací projekt

„ Ochrana a prevencia detí a mládeže pred reálnou a virtuálnou kriminalitou na sociálnych sieťach“

 

Úvod

Vzhľadom k aktuálnej situácii v našej krajine,  ale aj  vo svete, kde dochádza k páchaniu rôznych foríem kriminality na deťoch v reálnom a virtuálnom svete prostredníctvom nových technológií,  rozhodla sa vzdelávacia spoločnosť Koruna Academy, s.r.o  realizovať preventívne vzdelávacie podujatia pre najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti - deti a mládež vo veku od 12 - 18 rokov.

 Sme presvedčení, že táto téma je veľmi aktuálna a riešenie tejto témy je viac než akútne !!

 Cieľ vzdelávacieho projektu

Cieľom vzdelávacieho projektu na základných a stredných školách SR je eliminovať výskyt kriminálnej činnosti páchanej na deťoch a mládeži.Žiakom  ZŠ a SŠ budú poskytnuté rady ako predchádzať rôznym negatívnym javom a vystríhať sa  nebezpečenstvám, ktorými sú ohrozené v bežnom živote.      Zároveň im budú počas dvojhodinového interaktívneho vzdelávacieho podujatia poskytnuté informácie, ktoré  prispejú k zníženiu sociálno- patologických javov na školách, eliminujú výskyt trestnej činnosti páchanej deťmi a mládežou, ako aj trestnej činnosti páchanej na deťoch a mládeži

Obsah tém diskutovaných počas dvojhodinového bloku (tj.2x 45 min)

 

1.Psychologické aspekty prevencie detí a mládeže

pred negatívnymi javmi

(Lektorka :  PhDr. Dagmar  Kopčanová  PhD.)

Hodnoty v živote detí a dospievajúcich

Postoje, stereotypy a predsudky v škole a v rodine

Sociálne interakcie medzi žiakmi

Násilie jeho formy

Konflikty v školskom i domácom prostredí, ako ich riešiť

Čo je to agresivita, prečo a ako vzniká.

Druhy a prejavy agresívneho správania

Psychická a reálna obrana pred agresormi

Ochrana vlastného „ JA“,  vlastnej integrity

Čo je to manipulácia, šikanovanie ? Ako vzniká a ako si s tým poradiť ?

Pravidlá správania sa na sociálnych sieťach

Rozdiel medzi klasickým šikanovaním a kyberšikanovaním

Výhody agresora a jeho anonymita

Identifikácia detí s rodičmi, vzory a modely súčasnej mládeže

Výsledky výskumu medzi deťmi a mládežou v oblasti rôznych typov závislostí

 

 

 

SEMINÁRE ZAMERANÉ NA BEZPEČNOSŤ                                            

1/ ZÁKLADNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OCITNUTÍ SA NA MIESTE DIANIA TERORISTICKÉHO ÚTOKU

 • Charakteristické znaky terorizmu a všetky jeho podoby vo svete
 • Zásady postupu činnosti prežitia počas diania teroristického útoku

 2/ ZÁKLADNÉ ZÁSADY V OBLASTI PREVENCIE BEZPEČNOSTI MLÁDEŽE

 • Počítačová kriminalita v školskom prostredí a jej prevencia
 • Charakteri stické znaky terorizmu a všetky jeho podoby vo svete mladých ľudí
 • Migrácia mládeže a jej stupne bezpečnostných opatrení
 • Bezpečnostné výzvy tykajúce sa mládeže v globalizovanej spoločnosti
 • Kriminalita páchaná na mládeži vo virtuálnom svete
 • Kyberšikanovanie ako novodobý fenomén agresie
 • Kyberšikana ako novodobé násilie vykonávané na mladých ľuďoch
 • Krádeže identity
 • Zásady čo ďalej ak sa staneme obeťou na sociálnych sieťach
 • Pravidlá správania sa na sociálnych sieťach

 3/ ZÁSADY PREVENCIE OCHRANY ŽIEN A DETÍ PRED KRIMINALITOU NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

 • Najväčšie nebezpečenstvá na sociálnych sieťach
 • Manipulácia s ľudským vedomím v digitálnom svete
 • Zverejňovanie informácií na sociálnych sieťach
 • Desatoro bezpečného správania sa

 4/ ZÁSADY PREVENCIE V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY NA OCHRANU AKTÍV SPOLOČNOSTÍ V KORPORÁTNOM SEKTORE

 • Metodika správania sa v digitálnom svete
 • Digitálna gramotnosť ako základná zásada v bezpečnostnej politike
 • Bezpečnostné incidenty
 • Bezpečné hranie – penetračné testy
 • Nové hrozby poškodenia sieťových technológií
 • Metódy a formy sociálneho inžinierstva za zamestnancoch spoločnosti
 • IT kriminalita v pracovnom prostredí v korporátnej spoločnosti
 • Desatoro bezpečného správania sa
 • Kybernetická kriminalita

 5/ ZÁSADY PREVENCIE V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY NA OCHRANU AKTÍV INŠTITÚCIÍ V ŠTÁTNOM SEKTORE

 • Metodika správania sa v digitálnom svete
 • Digitálna gramotnosť ako základná zásada v bezpečnostnej politike
 • Bezpečnostné incidenty
 • Bezpečné hranie – penetračné testy
 • Nové hrozby poškodenia sieťových technológií
 • Metódy a formy sociálneho inžinierstva za zamestnancoch spoločnosti
 • IT kriminalita v pracovnom prostredí v štátnej inštitúcií
 • Kybernetická kriminalita
 • Desatoro bezpečného správania sa

BANKOVÁ BEZPEČNOSŤ

Základy bankovej bezpečnosti a ochrana dát

Základné pojmy bankovej bezpečnosti, úvod do problematiky, Obecná problematika bezpečnosti v banke, Hľadiská ovplyvňujúce bezpečnosť banky, Aktívna bezpečnosť, Pasívna bezpečnosť

Základné úlohy útvaru vnútornej bezpečnosti

Spracovanie analýzy rizík a možných ohrození, Spracovanie návrhu bezpečnostnej politiky banky a podiel na komplexnom riešení, Zajistenie realizácie a kontrola opatrení BP ve svojej pôsobnosti, Vyhodnocovanie účinnosti a zaistenie aktualizácie BP

Základné požadavky na bezpečnosť banky

Zabezpečenie bezpečnosti vlastnými prostriedkami – interná záležitost, Bezpečnostný systém banky – komplex technických, technologických, osobných a normatívnych opatrení

Ďalšie hľadiská ovplyvňujúce bezpečnosť banky

Systémový prístup, Model pasívnej a aktívnej bezpečnosti banky, Princip synergie

Základy rizikového inžinierstva

Zdroje nebezpečia, Postupy, Kvalifikovaný odhad

Bezpečnostná analýza

Základy oblasti bezpečnostnej analýzy

Ochrana informácií a bezpečnosť informačných systémov

Význam informácií pre bezpečnosť banky, Vnútorné funkcie podnikatelského subjektu, Vonkajšie funkcie podnikatelského subjektu, Systémové inžinierstvo

Ochrana proti ohrozeniu banky zvnútra

Podvody a ostatná trestná činnosť vlastných, Motivácia útočníkov – príčiny útokov, Prevencia podvodov páchaných zamestnancami bánky, Bankové podvody, Charakteristika finančního podvodníka, Štatistická podoba finančního podvodníka, Podvodné techniky

 Plánovanie kontinuity obchodnej činnosti banky

Proces plánovania kontinuity obchodnej činnosti, Hlavné úrovne modelového rámca plánu, Aktualizácia plánov kontinuity