PERSONÁLNE PORADENSTVO

Vybratie najvhodnejšieho kandidáta na obsadenie vrcholovej pozície vo firme je určite jedným z najdôležitejších strategických rozhodnutí, aké sa vo firme prijíma.

Často sa stáva, že firma má k dispozícii potenciálne vhodných kandidátov z vnútorných zdrojov (t. j. z radov vlastných zamestnancov s požadovanými kvalitami), ako aj z externých zdrojov (napr. predstavených personálnou agentúrou alebo získaných inzerciou). Rozhodovať sa v tomto prípade bez odborného a sofistikovaného posúdenia osobnostného potenciálu a predispozícií jednotlivých kandidátov zvládnuť takúto pozíciu je veľmi riskantné. Znížiť pravdepodobnosť chybného rozhodnutia je možné využitím služby nazývanej assesment centrum, ktorú pre svojich klientov ponúkajú niektoré poradenské spoločnosti. Zúčastňujú sa ho kandidáti na obsadzovanú manažérsku pozíciu, konzultanti personálno-poradenskej spoločnosti a zástupcovia firmy obsadzujúcej spomínanú pozíciu. V priebehu assesment centra majú kandidáti možnosť prezentovať svoje schopnosti a zručnosti v priebehu skupinovej diskusie, pri riešení modelových situácií a prípadových štúdií v konkurenčnom prostredí, čím potvrdia svoje kvality. Využitie danej metódy dáva nasledovné možnosti: vidieť reakcie kandidátov pri riešení konkrétnych pracovných situácií, sledovať ich výkon v stresových situáciách, šetriť časom a financiami, rozhodnúť sa rýchlo a správne, garantovať kvalitu výberovej metódy.